Affectregulerende vaktherapie

Affectregulerende vaktherapie (ArVT), is een methode die ingezet wordt ter vermindering van  gedrags- en emotionele problemen bij kinderen met vaak een problematische gehechtheid. Deze kinderen vallen op doordat ze problemen hebben met het reguleren van eigen spanningen, het richten van aandacht, het begrijpen van sociale signalen, samenspelen,  het onder woorden brengen van eigen gevoelens en gedachten, het reguleren van emoties en gedrag.

De methode is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. Affect is te duiden als de verzameling van interne spanningen en niet afleesbare, onbewuste gevoelens.  Emoties zijn  vaak zichtbaar in gedrag,  bijvoorbeeld verdriet of boosheid. Maar het onderliggende affect kan heel anders zijn. Dit is niet zichtbaar en is het eigenlijke gevoel. Een voorbeeld is machteloze woede, waarbij woede (emotie) zichtbaar is en machteloosheid het onderliggende affect.  Dit affect zal eerst her- en erkend moeten worden door het kind en zijn omgeving, voordat er verandering kan optreden in emotie en gedrag. ArVT maakt daarbij  gebruik van het doen en ervaren in plaats van het praten over, omdat affecten eerder herkend worden als er gespeeld wordt. Het is dan nog veilig en overzichtelijk en al spelend kan er geoefend worden met erkenning en nieuw handelen.  “Dit hele proces heet affectregulatie, omdat de onderliggende spanningen en gevoelens (affecten) altijd het uitgangspunt in de interventie vormen.”  (van der Ende et al., 2016). Er wordt gewerkt met middelen en materialen, passend bij de diverse media (drama, beeldend, muziek e.d.) en er wordt gebruik gemaakt van de werkrelatie tussen kind en therapeut.

Ouders/opvoeders worden binnen deze methode altijd betrokken, zowel tijdens het spelen met hun kind, als tijdens gesprekken waarbij psycho-educatie een grote rol inneemt. Ouders krijgen handvatten, maar krijgen ook inzicht in hun eigen affectregulatie.

Binnen GGZON Kind & Jeugd werken de vaktherapeuten beeldend, drama en muziek  volgens deze methode.

 

Bronnen:

  • www.affectregulerendevaktherapie.nl/transdiagnostische-methode/. Geraadpleegd op 06-09-2018
  • Ende, W. Van der e.a (2016). Affectregulerende Vaktherapie, muziektherapie ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid.

 

 

  Laatste nieuws

GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer